spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Melatonin ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním výrazně zlepšuje kvalitu spánku a pozornost během následujícího dne

Nedávno publikovaná studie britských autorů Alana Wadeho a kol. přináší zajímavé výsledky ve zlepšení kvality spánku, rychlosti usnutí a zlepšení pozornosti během dne u pacientů, kterým byl podáván dlouhodobě působící melatonin.

Do randomizované, placebem kontrolované studie bylo zahrnuto celkem 354 pacientů mezi 55 a 80 lety, z nichž polovina dostávala melatonin a polovina placebo. Muži a ženy byli rovnoměrně zastoupeni. Studii dokončilo celkem 334 pacientů. Kritériem pro zařazení do studie byla primární nespavost, zjištěná za pomoci validovaného dotazníku. Vylučovací kritéria pak zahrnovala užívání léčiv, která ovlivňují spánek (hypnotika, jiná medikace), psychiatrická onemocnění spojovaná s nespavostí (deprese, anxieta apod.), sekundární nespavost (z důvodu jiného než psychiatrického onemocnění), nadměrné pití alkoholu a užívání některých léků.

Výsledky

Po dvou týdnech sledování u pacientů, kteří užívali melatonin, došlo ke statisticky významnému zkrácení doby usínání. Pacienti užívající melatonin usínali o 8,8 minuty dříve než placebová skupina. Kvalita spánku a denní ospalost zjištěné validovaným dotazníkem a také kvalita života se rovněž významně zlepšily ve skupině pacientů užívajících melatonin. Průměrná celková doba spánku se v obou skupinách významně nelišila, nicméně bylo pozorováno nepatrné prodloužení doby spánku ve skupině s melatoninem.

Ospalost během následujícího dne

Zdá se, že oproti benzodiazepinovým hypnotikům, která se běžné používají v léčbě poruch nespavosti, má melatonin jednu velkou přednost – nezpůsobuje ospalost během následujícího dne. Ze studie dále vyplývá, že melatonin může být významným pomocníkem v léčbě nespavosti u pacientů nad 55 let. Statisticky významně urychluje dobu usínání a zlepšuje kvalitu spánku, denní ospalost a především celkový pocit kvality života pacientů.

(mili)

Zdroj: A. G. Wade, I. Ford, G. Crawford, A. D. McMahon, T. Nir, M. Laudon, N. Zisapel: Efficacy of prolonged release melatonin in insomnia patients aged 55-80 years: quality of sleep and next-day alertness outcomes. Current Medical Research 2007; 23 (10): 2597–2605.

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba