spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Circadin – klinické údaje


Circadin, tableta s prodlouženým uvolňováním melatoninu, je novým lékem v terapii spánkových poruch a je v této skupině prvním přípravkem schváleným v rámci Evropské unie. Je používán ke krátkodobé terapii primární insomnie, která je charakterizována zhoršenou kvalitou spánku u pacientů ve věku 55 let a více. Zákonné schválení Circadinu v této indikaci představuje nové terapeutické schéma v léčbě insomnie.

Úloha melatoninu

Melatonin je hormon produkovaný a secernovaný epifýzou během noci. Pro lidský organismus je signálem produkce melatoninu stmívání, přičemž hormon funguje jako endogenní spánkový regulátor. U člověka existuje oblast mozku fungující jako "mozkové hodiny" – nucleus suprachiasmaticus. Reaguje na světlo a tmu, čímž dává signál epifýze, která následně v noci produkuje melatonin. Tento proces je znám jako cirkadiánní rytmus.

Produkce melatoninu obecně klesá s věkem a předpokládá se, že to je příčina vyššího výskytu insomnie u starších lidí. Tento vztah vedl k hypotéze "náhrady melatoninu", kdy léčba melatoninem může znovu doplnit jeho endogenní deficit a zlepšit tak spánek. Endogenní melatonin je produkován během noci, proto léčba poruch spojených se slábnoucí sekrecí melatoninu vyžaduje takový hormonální přípravek, který by obnovil normální vzorec jeho noční sekrece.

Proto vznikl Circadin, přípravek s prolongovaným uvolňováním melatoninu. Circadin uvolňuje melatonin pozvolna, v průběhu asi 8–10 hodin, čímž je napodobena jeho přirozená sekrece lidským tělem, dochází ke znovunastavení cirkadiánního rytmu a je stimulován restorativní (obnovující) spánek. Účinnost Circadinu byla stanovena ve třech stěžejních studiích.

První –NEURIM I – byla dvoufázová, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená, polysomnografická studie. Ta se zabývala účinností Circadinu ve srovnání s placebem na indukci a udržení spánku u pacientů ve věku nad 55 let, kteří trpěli primární insomnií. Pacienti byli randomizováni ve dvoutýdenní, jednoduše zaslepené části s placebem. Následovala dvojitě zaslepená část trvající 3 týdny, ve které pacienti dostávali buď Circadin, nebo placebo, a před koncem studie byla léčba na další 3 týdny vysazena.

A výsledky Circadinu?

  • Prokazatelně zkracuje latenci nástupu spánku o 7 minut (ve srovnání s 1 minutou v placebo skupině).
  • Zkracuje délku bdění před usnutím o 50 %.
  • Zlepšuje kvalitu spánku na konci léčebné periody, a to ve srovnání s výchozími hodnotami.

Zhoršení v denních činnostech, jaké bylo pozorováno při užívání benzodiazepinů, se během užívání Circadinu nevyskytlo. Naopak bylo zaznamenáno zlepšení denní bdělosti a psychomotorických dovedností. Circadin měl jasný farmakologický účinek na indukci spánku ve srovnání s placebem. Navíc po ukončení léčby se spánkové parametry vrátily blízko výchozím hodnotám, což ukazuje, že Circadin nemá tzv. rebound efekt (návrat a zesílení původních projevů po náhlém ukončení léčby).

Dodatečné klinické studie využívaly nových terapeutických zásad pro léčbu insomnie. Měly za úkol zhodnotit dopady Circadinu na subjektivní parametry, jako je kvalita spánku či denní působení, což jsou výstupní charakteristiky nezbytné pro pocit tělesné a duševní pohody.

Lemoine a spol. sledovali účinky třítýdenního užívání Circadinu ve srovnání s placebem v multicentrické randomizované placebem kontrolované studii. Ta zahrnovala 170 pacientů trpících primární insomnií ve věku nad 55 let.

  • Circadin zlepšil kvalitu spánku a ranní svěžesti.
  • Zlepšení kvality spánku koreluje se zvýšením ranní bdělosti, což ukazuje užitečný vliv této terapie na obnovující funkci spánku.
  • U 47 % pacientů léčených Circadinem souběžně došlo ke zlepšení kvality života ve srovnání s 27 % pacienty dostávajícími placebo.
  • Nebyl zaznamenán syndrom z vysazení.

Wade a spol. provedli studii zahrnující 354 pacientů, která byla zahájena dvoutýdenní jednoduše zaslepenou periodou s placebem následovanou třítýdenní dvojitě zaslepenou a placebem kontrolovanou částí. Zde byli pacienti léčeni Circadinem, respektive placebem, vždy užívali jednu tabletu denně dvě hodiny před ulehnutím. Primárním výstupním bodem byla analýza tzv. reagujících osob, tedy těch pacientů, u nichž došlo ke zlepšení alespoň o 10 mm na škálách QOS (Quality Of Sleep – spánková kvalita) a BFW (Behaviour Folowing Wakening – chování po probuzení).

  • Výsledky demonstrovaly výhody Circadinu oproti placebu (26 % reagující osob ve skupině s Circadinem oproti 15 % v kontrolní skupině).
  • Bylo zaznamenáno zkrácení spánkové latence čili délky doby před usnutím.
  • U 70 % pacientů léčených Circadinem došlo ke zlepšení kvality života ve srovnání s 24 % nereagujících osob.

Bezpečnost a tolerance

Neexistují klinická data, která by se týkala dlouhodobého užívání Circadinu. Ten byl užíván v otevřených studiích v délce maximálně 12 měsíců. Incidence nežádoucích účinků byla nízká, a dokonce menší než u placeba. Nežádoucí účinky zahrnují zejména bolesti hlavy či zad, bolesti v krku a slabost.

Přerušení léčby benzodiazepinovými hypnotiky je spojeno s tzv. rebound fenoménem neboli návratem a zhoršením nespavosti. Tento fenomén není u léčby Circadinem v doporučovaných dávkách zaznamenán.

Na rozdíl od zolpidemu není Circadin spojen se zhoršením paměti, a to kdykoliv po užití. Přesto, vzhledem k ospalosti, je při řízení motorových vozidel doporučována zvýšená opatrnost.

Lékové interakce

Circadin může zvýraznit sedativní účinky benzodiazepinů i nebenzodiazepinových hypnotik, jako jsou zaleplon, zolpidem a zopiclon. Také je zapotřebí vyšší opatrnosti u pacientů léčených fluvoxaminem, 5- nebo 8-metoxypsoralenem, cimetidinem a estrogeny, neboť farmakokinetické interakce mohou způsobit vzestup hladiny melatoninu. Chinolony mohou způsobit zvýšenou expozici melatoninu, karbamazepin a rifampicin mohou zase vyvolávat snížené koncentrace melatoninu v plazmě.

Klinické údaje o podávání Circadinu v těhotenství nejsou k dipozici, jeho podávání není během těhotenství a kojení doporučováno.

Dávkování

Circadin je určen k monoterapii pro krátkodobé užití v rámci primární insomnie, která je charakterizována sníženou kvalitou spánku, a to u pacientů ve věku 55 let a více. Doporučovaná dávka je 2 mg jednou denně, 1–2 hodiny před ulehnutím ke spánku a po jídle. V tomto schématu lze pro dosažení optimálního účinku pokračovat po dobu 3 týdnů.

(pes)

Zdroj: Circadin Clinical Data.

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR